مروری بر تاثیر آموزش محیط زیست بر تعارضات موجود بین مردم روستایی و پلنگ ایرانی (مطالعه موردی پارک ملی بمو استان فارس)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار گروه آموزش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران-۳

چکیده

پلنگ ایرانی در سال ۲۰۰۸ میلادی به عنوان گونه در خطر انقراض در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار گرفته است. در برآوردی که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی در کشور از میزان مرگ و میر پلنگ انجام گرفته، ۷۱ مورد مرگ ثبت شده که ۷۰ ٪ آن ناشی از عوامل انسانی شامل شکار و استفاده از طعمه مسموم بوده است. این اعداد به خوبی تعارض بین انسان‌ها به ویژه مردم محلی با گونه‌های جانوری را نشان می‌دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و تاثیر آموزش در کاهش تعارضات موجود بین روستاییان و پلنگ ایرانی در نظر گرفته شده است.
با توجه به اهمیت حفاظت از پلنگ ایرانی به عنوان گونه چتر و در خطر انقراض و همچنین موقعیت پارک ملی بمو در استان فارس که به علت نزدیکی به مراکز انسانی، سرعت بالای تخریب و کاهش شدید طعمه‌های پلنگ به محیطی بسته و شکننده تبدیل شده است، در این پژوهش این دو مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی متغیرها و ارتباط بین آن‌ها از مطالعه کتابخانه‌ای، مطالعه میدانی و پرسشنامه استفاده و جهت استخراج و طبقه بندی اطلاعات، محاسبات آماری، ترسیم نمودارها و جداول از نرم افزار SPSS استفاده شد. در این پژوهش از بین ۱۰ روستای اطراف پارک ملی بمو با روش نمونه گیری تصادفی یک روستا به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. با توجه به نتایج آماری و تحلیل‌های صورت گرفته روی متغیرهای پژوهش، بین آموزش محیطزیستی مردم محلی و تمایل آن‌ها بر کاهش تعارضات با پلنگ رابطه معناداری پیدا شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات