بررسی میزان کادمیوم، سرب، مس و روی در رسوبات سطحی تالاب میانکاله و مقایسه با با راهنمای کیفیت رسوبات (ERL-ERM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست تنکابن

2 استاد دانشگاه

چکیده

امروزه مسئله آلودگی‌درمحیط زیست به ویژه آلودگی در محیطهای آبی به یک مشکل عمده واساسی درمحیط زیست جهانی تبدیل شده است.افزایش جمعیت وافزایش فعالیتهای کشاورزی وصنعتی در اطراف محیطهای آبی باعث ورودآلایندهها به این اکوسیستمها شده است و این اکوسیستمها به شدت در معرض آسیبهای ناشی از آلایندهها می باشند.دراین مطالعه به بررسی میزان فلزات سنگین(کادمیوم،سرب،مس و روی)در رسوبات سطحی تالاب میانکاله ومقایسه این مقادیربا راهنمای کیفیت رسوبات(NOAA)و با مقایسه بادو مقدار استاندارد ERM و ERL پرداخته شده است.به همین منظور،در خرداد ماه سال 1393 تعداد 12عدد رسوب از چهار ایستگاه واقع تالاب میانکاله جمع آوری شد. میزان فلزات مورد مطالعه بعداز هضم اسیدی (با اسیدهای نیتریک، فلوریدریک وکلریدریک)در رسوبات تالاب میانکاله توسط دستگاه ICP-AES قرائت شد. نتایج نشان میدهد که بیشترین میزان این عناصر در رسوبات سطحی، مربوط به ایستگاه-های قره سو و بندر گز و کمترین میانگین مربوط به ایستگاههای گلوگاه و شاکله است. که این افزایش به علت تمرکز بیشتر فعالیتهای انسانی در اطراف این ایستگاهها می باشد. همچنین نتایج مقایسه با راهنمای کیفیت رسوبات نشان می دهدکه مقادیر عنصر کادمیوم در تمام ایستگاهها بیشتر از مقدار ERM میباشد، مقدار روی در تمام ایستگاهها بین ERL و ERM میباشد و غلظت عناصر سرب و مس در تمام ایستگاهها کمتر از مقدار ERL میباشد. بنابراین براساس نتایج بدست آمده از لحاظ مقدار عنصر کادمیوم، اثرات زیستی مضر این عنصر خیلی اوقات روی موجود زنده تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: فلزات سنگین، کیفیت رسوبات،NOAA، ERL، ERM

کلیدواژه‌ها

موضوعات