روستای اکولوژیک

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشگاه چمران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید چمران

چکیده

تقریبأ سه دهه است که انقلاب زیست محیطی آغازشده است، در واقع این انقلاب دردهه 1960به وقوع پیوست تا این زمان توسعه فقط با معیارهای اقتصادی سنجیده می شد و خسارات وارده به محیط زیست و منابع طبیعی به حساب نمی آمد، اما پس ازگسترش مسائل زیست محیطی در جهان به ویژه اروپا، مباحث توسعه پایدار مطرح گردید. الگوواره تازه باعنوان توسعه پایدار به مقابله با الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعت می پرداخت. گسیختگی رابطه انسان با طبیعت، درنتیجه توسعه فناوری دانسته یا ندانسته دربسیاری از موارد منجر به برهم خوردن تعادل محیط و نابودی جلوه های مختلف زیست محیطی شده است. با این همه، تاپیش از توسعه صنعت مدرن، سیطره طبیعت برزندگی انسان، بسیاربیشتر ازسلطه بشر برطبیعت بود. بنابراین دانشمندان وگروه هایی که طرفدار محیط زیست بودند جهت تعادل بخشی به رابطه انسان و محیط طبیعی او و آشتی بین انسان مدرن و طبیعت، هماهنگی و همسویی انسان با طبیعت، و پایان دادن به بحران های قرن حاضر دیدگاه های مختلفی مطرح کردند. دراین بین اکوویلیج ها درسطح جهان از پراکندگی و مقبولیت بیشتری برخودارهستند. این تحقیق با هدف معرفی اکوویلیج ها و بررسی اجزاء مختلف آنها و همچنین معیارها و مشخصه های این نوع سکونتگاه ها پرداخته شده است. برای شناخت ویژگی های این نوع سکونتگاه ها از روش اسنادی و به سایت های اینترنتی مرتبط در این زمینه مراجعه شد. از مهمترین ویژگی های روستاهای اکولوژیک توجه به ابعاد توسعه پایدار و مخصوصأ بعد اکولوژیک آن می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات