بررسی سطوح رفتاری ناظرین برنج درباره کشاورزی زیست‌محیطی در استان گیلان

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی سطوح رفتاری ناظرین برنج استان گیلان درباره‌ی کشاورزی زیست‌محیطی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام ناظران برنج استان گیلان (176 N=) است که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین شد (90=n). همچنین، به منظور جمع‌آوری داده‌ها روش نمونه‌گیری تصادفی به‌کار گرفته شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ است که روایی محتوایی آن با نظر استادان دانشگاه‌ها تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با انجام آزمون مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (94/0) بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی به-وسیله نرم‌افزار‌های SPSS19و LISREL8.80 انجام شد. نتایج برازش الگو نشان داد که میانگین توان دوم خطای تقریب (RMSEA) برابر با 00/0، سطح معنی‌داری P-Value برابر 00/1 و همچنین نسبت 2/df برابر با 55/0 است می‌باشند. براساس میزان ضرایب استاندارد به‌دست آمده برای عوامل مورد مطالعه، عوامل اقتصادی(82/1)، اکولوژیکی (15/1) و اجتماعی(95/0)، هر 3 عامل دارای همبستگی مناسب با نگرش کشاورزی زیست‌محیطی می‏باشند، همچنین نشان داده است که عامل اقتصادی قوی‌ترین نقش را در رابطه با نگرش کشاورزی زیست‌محیطی داشته و عوامل اکولوژیکی و اجتماعی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. . ناظرین برنج در استان گیلان می‌توانند نقش مهمی را در گرایش شالیکاران به کشاورزی زیست‌محیطی ایفا نمایند، از این‌رو سازمان جهاد کشاورزی با آموزش و ارتقای مهارت ناظرین خود می‌تواند در جهت کشت پایدار برنج گام‌های مؤثری بردارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات