کاربرد الگوی ارزش‌گذاری انتها-باز در برآورد ارزش اکوتوریستی روستای جواهرده در استان مازندران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه گیلان

2 عضو هیئت علمی/ دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

پژوهش حاضر کاربرد رهیافت ارزش‌گذاری انتها-باز جهت برآورد ارزش اکوتوریستی روستای جواهرده در استان مازندران را ارائه می‌نماید. در این راستا، برای تحلیل داده‌ها و تفکیک عوامل مؤثر بر وجود تمایل به پرداخت و عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و همچنین برآورد ارزش اکوتوریستی این روستا از روش هکمن دو مرحله‌ای استفاده شد. به این منظور با استفاده از داده‌های بدست آمده از پرسشنامه‌های پیش آزمون و به کارگیری رهیافت نمونه‌گیری میشل و کارسون، تعداد 220 نفر بازدید‌کننده به عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان روستای جواهرده در بهار سال 1394 جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای رضایت از امکانات تفریحی و رفاهی، درآمد ماهیانه خانوار و جنسیت در سطح خطای یک درصد و متغیر سن در سطح خطای ده درصد، فقط بر میزان تمایل به پرداخت تأثیر معنی‌دار داشتند؛ در حالی که متغیر تجربه شب‌مانی در سطح خطای ده درصد، و متغیرهای تعداد دفعات بازدید سالیانه و شاخص نگرشی بازدیدکنندگان در سطح خطای یک درصد در مرحله اول (وجود تمایل به پرداخت) و همچنین در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت بازدید‌کنندگان) تأثیر معنی‌دار داشتند. مقدار انتظاری تمایل به پرداخت هر خانوار بازدید‌کننده برای هر بازدید از این روستا معادل با 37613 ریال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات