سبزراه‌ها؛ بستر تحقق نگرش‌های نوین به شهر پایدار

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسنده

عضو هیئت مدیره شرکت راستین نقش پارس

چکیده

بعد از انقلاب صنعتی؛ گسترش شهرنشینی و افزایش مشکلات جوامع شهری، دانشمندان و کارشناسان را بر آن داشت تا در غالب مباحثی از قبیل شهر پایدار، شهر اکولوژیک، آرمان شهر و غیره با ارائه راهکارهای متنوع، از جنبه‌های گوناگون به بررسی این مشکلات بپردازند. هدف از این تحقیق بررسی مسائل و مفاهیم مطرح شده از قبیل محله‌گرایی، پاستورالیسم شهری، انسان‌گرایی شهری، شهر خلاق و غیره (که برای ایجاد تحول در ساختار و تغییر در فضای حاکم بر محیط شهرهای امروزی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته) در غالب راهکاری واحد است. با اینکه بیشتر اهداف این نگرش‌ها در یک راستا و همسو با هم می‌باشند اما با نبود راهکار مشخص در هنگام طراحی و برنامه‌ریزی شهری، ممکن است هر کدام از این نگرش‌ها، طراحی شهر را به سویی بکشاند که نتوان تمامی خواسته‌ها و انتظارات کارشناسان را از شهر پایدار فراهم آوَرَد. این تحقیق سبزراه‌های شهری را بعنوان بستری برای تحقق این انتظارات از محیط شهری معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات