تأثیر سرمایه انسانی بر کیفیت محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد

2 دانشجوی دکترا

چکیده

زمینه و هدف: محیط زیست یکی ازاصلی ترین و مهمترین نگرانی ها ودغدغه های جوامع بشری در چند دهه گذشته تا کنون بوده است. از این رو در سال های اخیر توجه زیادی به مشکلات محیط زیست به خصوص آلودگی هوا شده است . آلودگی هوا در بسیاری از شهر های بزرگ جهان به اندازه ای جدی است که دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای کاهش آلودگی هوا نموده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری سرمایه انسانی برانتشار co2 به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد.
روش بررسی: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علّی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله استنباطی است.
یافته‌ها: به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط از میان شاخص‌های ارزیابی کیفیت زیست محیطی، شاخص میزان انتشار co2 انتخاب شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم‌ یافته درگروه کشورهای منتخب در دوره زمانی2013- 1998نشان می دهد سرمایه انسانی تاثیر منفی و معناداری برانتشار co2 به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط زیست منتخب دارد.

کلیدواژه‌ها