بازیابی و مدیریت پساب شیمیایی تصفیه خانه آب، در یک نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق با روش اسمز معکوس (RO)

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسنده

هماهنگ کننده فرایند

چکیده

هدف از این پژوهش، کاهش حجم پساب تولیدی در یک نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق است. تمرکز بر کاهش پساب شیمیایی حاصل از دورریز اسمز معکوس به منظور بازیافت بیشتر آب و مصرف کمتر آب است. روش کار، شامل چند مرحله به این شرح است. ابتدا مطالعه انواع پساب موجود در نیروگاه انجام شده است. سپس با توجه به حجم بالای پساب شیمیایی یا شورابه حاصل از RO در تصفیه خانه آب، برای بازیابی این نوع پساب چاره‌اندیشی شده است. در انتها برای یک نیروگاه خاص که برای تصفیه آب در آن از روش اسمز معکوس استفاده می‌شود، نصب یک اسمز معکوس دوم برای تصفیه شورابه مربوط به اسمز معکوس اول پیش‌نهاد می‌شود. آب خام اولیه این نیروگاه فرضی دارای مواد جامد حل شده با TDS بیش از 1000ppm است. شورابه اسمز معکوس نخست، غلظت TDS بیش از 4200ppm دارد که در طراحی‌های فعلی قابل انتقال به استخر تبخیری نیروگاه است تا صرفا از صدمه زدن به آبهای زیر زمینی یا سطحی جلوگیری شود اما به هرحال این مساله سبب هدررفت آب می‌شود. لذا می‌توان با انتخاب روش مناسب تصفیه پساب از هدررفت این آب پیشگیری نمود و این پساب را بازیافت کرد. روش پیشنهادی در مقاله پیش رو، نصب یک اسمز معکوس دوم است. در انتها تعداد مراحل و محاسبات مربوط به اسمز معکوس دوم ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات