بررسی اجرای تعهدات و الزامات کنوانسیون رامسر 1971 در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

چکیده

با توجه به اینکه تالاب ها اکوسیستم های طبیعی می باشند که زیستگاه تعداد زیادی از جانداران ،پرندگان آبزی، ماهی ها و انواع دیگر گونه ها به شمار می آید، از نظر محیط زیست حائز اهمیت می باشند. کم توجهی به این زیستگاه های طبیعی در جهان چالش هایی را ایجاد کرده است که تخریب و از بین رفتن این زیستگاه ها ، می تواند زندگی انسان ها و تنوع زیستی بسیاری از کشورها را به مخاطره اندازد. در این راستا ، تلاش های بین المللی معطوف حفاظت و حمایت از تالاب ها با اهمیت بین المللی است، زیرا حفاظت از تالاب ها به عنوان یک منبع زیستی نه تنها به تلاش های ملی متکی است بلکه نیازمند حمایتها و همکاری های بین المللی اعم از منطقه ای و جهانی است. در این تحقیق تلاش شده است تا ضمن تجزیه وتحلیل تعهدات و الزامات کنوانسیون حفاظت از تالاب ها و پرندگان آبزی رامسر ۱۹۷۱، راهکارهای اجرایی آن در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی و تحلیل اجرای کنوانسون رامسر در ایران نشان داده است که از نظر حقوقی و اجرایی خلأهای مهمی وجود دارد که نیاز به بازنگری و جبران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات