ارزشگذاری گردشگری به روش هزینه ی سفر (TCM)؛ نمونه موردی: پارک های بش قارداش و باباامان بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی - مدرس دانشگاه بجنورد

2 عضو هیات علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد

چکیده

پارک ها و فضاهای سبز شهری به لحاظ خدمتی که برای شهروندان فراهم می کنند و بسته به سطح ارائه ی این خدمت، دارای ارزش های اقتصادی هستند. این ارزش ها به دلیل کیفی بودن به راحتی قابل محاسبه نیستند. در این باره روش های خاصی تعریف شده اند تا ارزیابی گردشگری پارک های شهری را به شکل کمی امکان پذیر نمایند. یکی از این روش ها، روش هزینه ی سفر می باشد. در این پژوهش که از نوع کاربردی است از روش کلاوسون برای ارزیابی گردشگری پارک های بابا امان و بش قارداش در نزدیکی شهر بجنورد در استان خراسان شمالی استفاده شده است. داده های مورد نیاز به روش مشاهده و تهیه ی پرسش نامه و مطالعه ی کتابخانه ای اسناد مختلف گردآوری گردید. به کمک این داده ها، اطلاعات مورد نیاز تهیه شده و با برآورد تعداد بازدیدکنندگان بر پایه ی فاصله و همچنین هزینه ای که برای استفاده از پارک حاضر به پرداخت هستند، تابع تقاضای پارک های بابا امان و بش قارداش ترسیم شد. نتیجه ی پژوهش نشان می دهد پارک بابا امان دارای ارزش گردشگری به مقدار 176 میلیون و 600 هزار ریال در روز و پارک بش قارداش دارای ارزش گردشگری به مقدار 155 میلیون و صدهزار ریال در روز می باشند. همچنین مشاهده می شود سطح سواد و درآمد به عنوان مهم ترین عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد بازدیدکنندگان هر دو پارک به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات