ارزیابی توان اکولوژیک شهر میامی به منظور توسعه پایدار شهری با استفاده از روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

اموزش و پرورش

چکیده

توسعه کالبدی شهرها ،نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه های آسیب پذیر ، نظیر حوزه های سیلابی ،مسیر رودخانه ها ،گسلها و شیب های نامناسب را به دنبال دارد که باعث به هم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیک در شهرها می شود و همچنین به هدر رفتن هزینه های مالی و در مواقع بروز مخاطرات طبیعی باعث تلفات جانی می شود لذا ضرورت ارزیابی توان اکولوژیک ضروری است.تحقیق حاضر با علم به اهمیت موضوع و با هدف بررسی مناطق مستعد جهت توسعه شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE) تدوین شده است.در این تحقیق تناسب زمین برای توسعه کالبدی شهر میامی بر پایه ده معیار (رغبت عمومی و تمایلات مردم،ارتفاع و شیب زمین، وضعیت نسبت به مخاطرات طبیعی، فاصله با زمین های کشاورزی،فاصله از آبهای سطحی،مساحت، عامل وقف،هزینه خرید، هزینه آماده سازی و وضعیت نسبت به کاربری های نامتجانس) ارزیابی شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت وزن دهی معیارها و پارامترهای مربوط، از مدل سلسله مراتبی AHP به روش استفاده از دانش کارشناسان متخصص و نرم افزار Export choice استفاده شد. وجود عوامل محدود کننده ای چون مناطق عبور گسل ،مسیل رودخانه، شیب نامناسب وکاربری های ناسازگار با مناطق مسکونی مانع از توسعه شهری و خدماتی میامی است. در نهایت نقشه تناسب زمین در شهر میامی تهیه شده است. در این نقشه محدوده شمال جاده اتوبان مناسب شناخته شد و اولویت اول ، شهرک شرق دوم ، شهرک امام سوم و در نهایت بافت قدیم قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات