بررسی کارایی پودر ساقه زیره سبز در حذف رنگ متیلن بلو از محیط‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام، تربت جام، ایران

3 دانشیار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران *(مسوول مکاتبات)

چکیده

متیلن بلو یک رنگ دانه رایج جهت رنگ‏آمیزی است و می‌تواند باعث سوزش چشم، مشکلات تنفسی، افزایش ضربان قلب، اسهال و استفراغ، التهاب و ورم معده، شوک، سیانوزیس، یرقان، شلی و ناتوانی عضلات و نکروز بافت‌ها در انسان شود. در مطالعه حاضر،            پودر ساقه زیره سبز به عنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت حذف رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی مورد استفاده قرار گرفته است.
موادوروش‌ها: در این مطالعه تجربی، کارایی پودر ساقه زیره سبز در حذف رنگ متیلن بلو و اثر متغیرهای تاثیر گذار از جمله (12-2) pH، زمان تماس واکنش (210- 5 دقیقه)، مقدار جاذب (2-1/0 گرم بر لیتر) و غلظت اولیه رنگ (100-10 میلی‏گرم)                     مورد بررسی قرار گرفت. ایزوترم جذب با استفاده از ایزوترم‌های فروندلیچ و لانگمویر مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حداکثر راندمان پودر ساقه زیره در حذف رنگ متیلن بلو برابر با 93 درصد و شرایط بهینه pH برابر با 11، زمان تماس90 دقیقه، دوز جاذب 5/0 گرم برلیتر و غلظت اولیه رنگ 100 میلی گرم بر لیتر حاصل شد. هم چنین بررسی ایزوترم جذب نشان‏گر تطابق بهتر داده‌های حاصل از مطالعه حاضر با مدل جذب فروندلیچ (R2=0.9913) می‌باشد.
بر طبق نتایج مطالعه حاضر پودر ساقه زیره سبز از ظرفیت بالایی در حذف رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی و فاضلاب‌ صنعت نساجی برخورداراست.

کلیدواژه‌ها


[1]- کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

[1]- عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام، تربت جام، ایران

[1] - دانشیار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4- دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران *(مسوول مکاتبات)

[1]- Salman

[1]- Kappaphycus alvarezii

2- Lim

3- Artocarpus odoratissimus

4- Han

  1. Ai L, Zhou Y, Jiang J. Removal of methylene blue from aqueous solution by‏‏montmorillonite/CoFe2O4 composite with magnetic separation performance. Desalination. 2011;266:72-7.
  2. Chatterjee S, Kumar A, Basu S, Dutta S. Application of Response Surface Methodology for Methylene Blue dye removal from aqueous solution using low cost adsorbent. Chemical Engineering. 2012;181-182:289-99.
  3. Yi JZ, Zhang LM. Removal of methylene blue dye from aqueous solution by adsorption onto sodium humate/polyacrylamide/clay hybrid hydrogels. Bioresource Technology. 2008;99:2182-6.
  4. Yang J, Qiu K. Preparation of activated carbons from walnut shells via vacuum chemical activation and their application for methylene blue removal. Chemical Engineering. 2010;165:209-17.
  5. Paulino A, Guilherme M, Reis A, Campese G, Muniz E, Nozaki J. Removal of methylene blue dye from an aqueous media using superabsorbent hydrogel supported on modified polysaccharide. Colloid and Interface Science. 2006;301:55-62.
  6. Noroozi B, Sorial GA, Bahrami H, Arami M. Equilibrium and kinetic adsorption study of a cationic dye by a natural adsorbent—Silkworm pupa. Hazardous Materials. 2007;B139:167-74.
  7. Song J, Zou W, Bian Y, Su F, Han R. Adsorption characteristics of methylene blue by peanut husk in batch and column modes. Desalination. 2011;265:119-25.
  8. Deng H, Lu J, Li G, Zhang G, Wang X. Adsorption of methylene blue on adsorbent materials produced from cotton stalk. Chemical Engineering. 2011;172:326-34.
  9. Bazrafshan E, Ahmadabadi M, Mahvi AH. Reactive red-120 removal by activated carbon obtained from cumin herb wastes. Fresenius Environmental Bulletin. 2013;22:584-90.
  10. Pavan FA, Mazzocato AC, Gushikem Y. Removal of methylene blue dye from aqueous solutions by adsorption using yellow passion fruit peel as adsorbent. Bioresource Technology. 2008;99:3162-5.

Tsai WT, Hsu HC, Su TY, Lin