مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

امروزه، به دلیل وجود بحران های محیط زیستی حاصل از استفاده غیر منطقی و تبدیل زمین، ارزیابی توان بوم شناختی و آمایش کاربری ها در سرزمین قبل از اجرای توسعه، امری ضروری است. روش‌های متفاوتی در جهان برای ارزیابی و آمایش سرزمین استفاده می شوند. در این مقاله مدل‌های مختلف آمایش سرزمین مورد بررسی قرار گرفته‌اند و انواع روش‌ها با اهداف، کاربردها و کاربری‌های مختلف شناسایی شده‌ اند. در این خصوص به مرور مدل‌های آمایش سرزمین و تحلیل و ارزیابی ویژگی‌های اصلی آن‌ها را پرداخته شده است. مدل های آمایش سرزمین در پنج گروه شامل سامانه های خبره، ارزیابی چندمعیاره، برنامه ریزی ریاضی، روش‌های ترکیبی و مدل های شبیه سازی مکانی قابل بررسی هستند. هر کدام از این گروه ها دارای زیرگروه هایی شامل انواع مدل های آمایش سرزمین مختلف هستند. مدل های مورد بررسی سامانه های پشتیبان تصمیم گیری را تشکیل می دهند که اغلب آن ها وابسته به GIS هستند. هدف این مقاله تحلیل مدل‌ها و روش‌های مختلف آمایش سرزمین برای ارائه یک مرور کلی ساختاریافته است و نتایج آن امکان انتخاب روش ویژه هر مسئله کاربردی را تسهیل می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات