ارزیابی مشارکت شهرداری در ارتقای شاخص اقتصادی مسکن شهری از نظر شهروندان (نمونه موردی منطقه2 شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم.

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

3 ندارد

چکیده

مشارکت شهرداری همواره موضوع دامنه‌داری در حوزه برنامه‌ریزی بوده و به همین دلیل برنامه‌ریزان شهری تلاش کرده‌اند در تصمیم‌گیری‌های شهری، از نظر شهروندان آگاه شده و با همکاری آنان، برنامه‌ریزی خود را عملی کنند؛ این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ی و میدانی به دنبال ارزیابی مشارکت شهرداری در ارتقای شاخص اقتصادی مسکن شهری است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه و با استفاده از طیف لیکرت به دنبال آزمون فرض فرضیات تحقیق است به این طریق که در ابتدا تمامی داده‌های پرسشنامه به محیط نرم افزاری spss برده شد روایی این تحقیق از طریق آلفای کرونباخ ارزش عددی 0.839 محاسبه شد و پس از تعیین نرمال و غیر نرمال بودن داده‌ها از آزمون‌های نیکویی برازش بهترین روش برای اندازه-گیری فرضیات ازمون t تک نمونه‌ی و آزمون کندال سی استفاده شده است
نتایج تحقیق از طریق آزمون کندال سی نشان دادکه بین جنسیت و شدت و ضعف رضایت آنان از عملکرد مشارکتی شهرداری در پروژه‌های مسکن ارتباط معناداری وجود دارد که با احتمال 95% میتوان ادعا کرد بین جنسیت و رضایت از عملکرد شهرداری همبستگی ضعیف اما معنی داری وجود دارد. فرض دوم این تحقیق نیز در آزمون t تک نمونه‌ی بیانگر این مهم است که که با احتمال 95% میتوان ادعا نمود که این میزان مشارکت از نظر افراد تحت نمونه کمتر از 50 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات