پیش درآمدی بر اکولوژی منظر دریایی- نمونه مطالعاتی: مطقه ساحلی عسلویه

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 مدرس حق التدریس/ دانشگاه آزاد مشهد

2 استادیار گروه معماری/ دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

اکولوژی و بالاخص اکولوژی منظر پدیده‌ای نسبتاً نوپا در دنیای علم بیولوژیک است. اکولوژی منظر(سیمای سرزمین) به بررسی رابطه بین عملکرهای اکولوژیکی و الگوهای سه بعدی در زیستگاه‌های خشکی می‌پردازد. اخیراً بسیاری از مکتوبات علمی در این حوزه حول اکوسیستم‌های آبی از جمله اکوسیستم‌های دریایی می‌چرخد که اکولوژی منظر دریایی نام گرفته‌است. وجود اکوسیستم‌های آبی متنوع و 6700 کیلومتر نوار ساحلی در ایران ضرورت پژوهش در این حوزه را یادآور می‌شود. در عصر حاضر که جوامع به دنبال مهاجرت به شهرهای ساحلی هستند و به‌سرعت از منابع غنی دریایی استفاده می‌کنند، ایجاد تعادل و تعامل مثبت میان اکوسیستم دریایی، شهری و انسانی امری حیاتی و مشکل است.
هدف از انجام این مطالعه معرفی عوامل و اجزای محیط‌زیست ساحلی- دریایی است که می‌تواند گستره‌ای از عوامل فیزیکی(مانند خشکی، آب) تا غیرفیزیکی(فرهنگ، تاریخ، چشم‌انداز) را دربرگیرد. در این پژوهش که از نظر ماهیت و روش توصیفی است، با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی به توصیف این شاخه از علم اکولوژی می‌پردازد، تا از این رهگذر دریچه‌ای برای جامعه علمی کشور باز نماید. سپس به دو ویژگی مهم از منظر دریایی عسلویه یعنی اجزای تشکیل‌دهنده و نحوه پیکربندی و آرایش فضایی پرداخته می‌شود. در تجزیه و تحلیل ویژگی نخست با کمک تکنیک سوآت، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید هر یک از اجزا بررسی می‌شوند. در مورد ویژگی دوم، به کمک روی هم اندازی نقشه‌های هوایی و تعیین حد و مرزِ لکه‌ها، دالان‌ها و ماتریکس، پیوستگی اکولوژیکی و اتصال لکه‌های منطقه ساحلی به کمک دالان‌ها تجزیه و تحلیل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات