تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ( نمونه موردی :شهرجدید بهارستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم.

2 مدرس دانشگاه بین المللی اما رضا(ع).

3 ندارد

چکیده

اهمیت مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن بعنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است . نظر به اینکه یکی از دلائل شکلگیری شهرهای جدید در ایران، طراحی محیطهای برنامه ریزی شده و مطلوب برای ساکنان آن بوده ، پیگیری این موضوع که شرکت عمران شهرهای جدید و شهرداری مربوط تا چه اندازه توانسته است رضایتمندی شهروندان را فراهم نماید، میتواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در این پژوهش تلاش میشود ضمن بررسی رابطه، میزان اثرگذاری عملکرد مدیریت شهری بر کیفیت زندگی از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه تجربی و در بخشهایی توصیفی-تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات با استفاده ا ز روشهای میدانی (پرسشنامه) از 100 شهروند ساکن بهارستان، پرسشگری به عمل آمده است. با استفاده از نرم افزار spss تحلیل انجام شد، یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه ی معناداری با ضریب همبستگی 694/0 بین عملکرد مدیریت شهری با کیفیت ذهنی و عینی زندگی از دیدگاه شهروندان وجود دارد. نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر ، نشان داد فراهم نمودن تاسیسات شهری با میزان 17/0 بیشترین آثار را در بالا رفتن میزان کیفیت زندگی در سطح شهر بهارستان داشته است . در نتیجه برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر بهارستان برنامه ریزی در زمینه اصلاح تاسیسات شهری مانند شبکه برق و جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی، و برخی شبکه معابر و نیز تامین خدمات مورد نیاز شهروندان، پیشنهاد میشود.

کلیدواژه‌ها