تحلیل مقایسه‌ای مکان‌یابی محل دفن پسماندهای روستایی با استفاده از روش‌های AHP و ANP (مطالعه موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر برای رسیدن به هدف استفاده از روش تلفیقی سیستم اطلاعات مکانی(GIS) و مدل تحلیل شبکه‌ای(ANP) به منظور مکانیابی بهینه دفن زباله‌های روستایی از روش شناسی بر اساس هدف کاربردی و از ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تحلیل مقایسه تطبیقی نتایج مدل پرکاربرد تحلیل شبکه ای(ANP) و مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) است. بر پایه تکمیل پرسشنامه‌های ماتریس حاصل از مقایسات زوجی است. به طوری که داده‌ها و اطلاعات پژوهش از دو طریق مطالعات میدانی و در اختیار قرار دادن تعداد 25 نفر از کارشناسان خبره بصورت پرسشنامه‌ای گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سیستم فضایی ANP به همراه نرم افزارهای ArcGIS، Super Decision استفاده گردید.
به طوری کلی نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی یافته‌های پژوهش و مکانیابی دفن زباله‌های روستایی به منظور جلوگیری از آلودگی در سکونتگاههای روستاهایی محدوده مورد مطالعه نشان داد که مدل ANP و نرم افزار Super Decision از دقت پذیری بالاتری برخوردار بوده است. به طوری که پس از تجزیه و تحلیل لایه اطلاعاتی موثر در مکانیابی محل دفن زباله با مدل مذکور و همپوشانی لایه ها، محدوده مورد مطالعه به چهار پهنه کاملامناسب (چهار سایت) دست یافت. لذا با استفاده مجدد از مدل و با توجه به وابستگیها و ارتباطات درونی بین معیارها و سایت های اصلی؛ سه سایت در قالب سه حوزه همگن و نزدیک به روستاها به ترتیب سایت A(مرکزیت روستای ساربوک)، سایت B(مرکزیت روستای حمیری) و سایت C(مرکزیت روستای دپ) قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات