تلفات جاده‌ای گوشتخواران با تاکید بر تلفات جاده‌ای یوزپلنگ و پلنگ در ایران

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 سازمان حفاظت محیط زیست،دفتر تنوع زیستی و حیات وحش

2 دانشگاه آزاد اسلامی -واحد علوم و تحقیقات

3 اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان

چکیده

تخریب و کاهش کیفیت زیستگاهها در حال حاضر از مهمترین تهدیدات تنوع زیستی در جهان محسوب می‌ شوند و در حال حاضر جاده‌‌ها یکی از عوامل اصلی تخریب و از هم گسیختگی زیستگاههای حیات وحش به شمار می‌روند. در مطالعه حاضر با بررسی رکوردهای دریافتی از مرگ و میر پستانداران در فاصله سالهای 86 تا نیمه نخست 1394، تصادفات جاده‌ای به عنوان اولین عامل تاثیر گذار بر مرگ و میر گوشتخواران کشور، شناسایی شد و 52 درصد از مرگ و میر پستانداران به طور مستقیم در ارتباط با تصادفات جاده‌ای تعیین شد.گوشتخواران با 64.42 درصد، بالاترین آمار مرگ و میر جاده‌ای را نشان دادند که در بین گوشتخواران سگ سانان بیشترین درصد آمار مرگ و میر جاده‌ای را داشتند، نزدیک به 63 درصد و گربه‌سانان با 20 درصد در مکان بعدی قرارگرفتند. همچنین52 درصد مرگ و میر یوزپلنگ آسیاییVenaticus Acinonyx jabatus به طور مستقیم به عامل تصادفات جاده‌ای ارتباط داشت. جاده پارک ملی گلستان به تنهایی 39درصد از تلفات جاده‌ای حیات وحش کشور و 78 درصد از تلفات جاده‌ای پلنگ Panthera pardus saxicolor را سبب شده‌است. تصادفات جاده‌ای را باید عامل مهمی دانست که در حال حاضر جمعیت بسیاری از گوشتخواران راس هرم غذایی را در معرض تهدید قرار داده است. لذا ضروریست به کارگیری روش‌های استاندارد برای ایمن‌سازی جاده‌ها جهت عبور حیات وحش و سایر اقدامات حفاظتی هماهنگ با برنامه‌های توسعه شهری و روستایی، مورد توجه برنامه‌‌ریزان حفاظتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات