تهیه نقشه پوشش اراضی منطقه رودبار قصران (شهرستان شمیرانات) با تکنیک سنجش از دور

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست ، گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استاد یار دانشگاه پیام نور تهران شرق

3 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

4 دانشیار،گروه منابع طبیعی و محیط زیست،دانشگاه پیام نور،تهران

چکیده

یکی از مسایل مهم در فرایند توسعه شهری و منطقه ای در جهان، کاربری زمین و برنامه ریزی برای پایداری آن است . امروزه با توجه به توسعه روز افزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش فضایی کاربری‌ها، ساماندهی کاربری اراضی و آگاهی از وضعیت پوشش اراضی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . تکنیک های سنجش از دور بهترین وسیله برای استخراج نقشه ی کاربری اراضی می باشد . بنابراین در این تحقیق، برای تهیه نقشه کاربری اراضی از روش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم طبقه بندی حداکثر احتمال استفاده گردید. منطقه مورد مطالعه بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات است و در این تحقیق، از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (خرداد ماه) سنجنده OLI سال2015 استفاده گردید . نتایج نشان داد که به ترتیب اراضی بایر، مرتع ، انسان ساخت و زراعی بیشترین مساحت کاربری را تشکیل می دهند. برای ارزیابی صحت و دقت طبقه بندی های انجام شده، صحت کلی وضریب کاپا تعیین گردید که ترتیب 74/97% و 92/0به دست آمد. که نشان دهنده ی قابلیت بالای تصاویر لندست برای تهیه ی نقشه ی کاربری اراضی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات