پهنه بندی توسعه گردشگری متمرکز و گسترده در شهرستان طرقبه شاندیز با استفاد از مدل ویژه

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

صنعت گردشگری نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌نماید. با این وجود اثر گردشگری بر روی محیط زیست، در صورتی‌که همراه با برنامه‌ریزی‌های درست صورت نگیرد، مشکل آفرین خواهد بود. این مسئله توجه هرچه بیشتر به مفهوم پایداری را ضروری می‌کند. رایج‌ترین شیوه‌های مدیریت پایدار محیطی شامل ارزیابی اکولوژیکی و پهنه‌بندی آمایشی توان کاربری‌های سرزمین می‌باشد. با توجه به قابلیت بسیار زیاد توسعه گردشگری در شهرستان طرقبه ‌شاندیز، هدف اصلی این پژوهش، تعیین توان اکولوژیک گردشگری در منطقه است. در این راستا مدل ویژه‌ای با سه طبقه برای کاربری‌های توریسم متمرکز و گسترده ساخته شد که شامل طبقه1(مناسب)، طبقه2(نسبتا مناسب)، طبقه3(نامناسب) می‌باشند. نقشه‌های طبقات شیب، میزان آب در دسترس، حاصلخیزی، فرسایش، عمق خاک و پوشش گیاهی با استفاده از نرم افزار Arc GIS تهیه گردید. به‌علت یکنواختی شرایط اقلیمی و زمین شناسی منطقه، نقشه اقلیم و زمین شناسی استفاده نشد و میزان آب در دسترس نیز به علت کثرت در منطقه، در تفرج گسترده در نظر گرفته نشد. نتایج نشان داد که پارامتر آب، بیشترین کمک و کمترین میزان محدودیت را در توسعه تفرج اعمال می‌کند و پارامترهای اصلی محدود کننده توسعه در منطقه، دو پارامتر عمق و فرسایش خاک می‌باشند و پارامتر شیب به سبب موقعیت جغرافیایی منطقه، محدودیت چندانی برای توسعه تفرج نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که شهرستان طرقبه شاندیز توان بسیار مناسبی جهت تفرج گسترده و توان متوسطی جهت تفرج متمرکز دارد که بیانگر لزوم توجه و مدیریت بهتر در برنامه‌ریزی گردشگری در منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات