بررسی ارتباط مشخصه های شکل زمین با زاد آوری طبیعی جنگلهای دست کاشت مطالعه موردی (پارک ملت استان زنجان)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه کشاورزی و منابع طبیعی،واحد ابهر،دانشگاه آزاد اسلامی،ابهر،ایران

3 گروه کشاورزی،واحد ابهر،دانشگاه آزاد اسلامی،ابهر،ایران

چکیده

جنگل به عنوان یکی از منابع تجدید پذیر مهم ، شرط بقا و توسعه پایدار جوامع انسانی است که با رشد جمعیت با خطر از بین رفتن مواجه است.مطالعه و شناخت پوشش گیاهی مناطق از ضروری‌ترین مسائل و تحقیقات بنیادی در عرصه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست است. مساله زاداوری در پارک های جنگلی اهمیت زیادی دارد و از آنجا که استقرار زادآوری طبیعی نشانه سازگاری و موفقیت طرح جنگلکاری است ، در تحقیق حاضر به بررسی نحوه زادآوری به منظور حفظ و توسعه جنگل پرداخته شده است. از اینرو مطالعه حاضر باهدف بررسی زادآوری در ارتباط باشیب، جهت جغرافیایی و...صورت گرفته است. نمونه برداری با روش تصادفی سیتماتیک صورت پذیرفت و 35 پلات از منطقه پارک ملت استان تعیین و مشخصه‌های مورد نظر در پلاتهای مذکور مورد اندازه گیری قرار گرفت. در نهایت تأثیر مشخصه‌های شکل زمین بر صفات رشدی درختان و رابطه بین مشخصه‌های رشدی درختان با یکدیگر با استفاده از نسخه 21 نرم‌افزار SPSS بررسی شد.مطالعه نشان داد که شیب بر مشخصه های رشدی مورد نظر تاثیر معنی داری نداشته است؛ لیکن جهت شیب بر ارتفاع زبان‌گنجشک، قطر سینه کتلپا، قطر سینه زبان‌گنجشک، متوسط قطر سینه کل، تاج‌پوشش اقاقیا، تاج پوشش زبان‌گنجشک، میانگین تاج‌پوشش درختان و تاج‌پوشش کلی پلات، تأثیر معنی‌داری داشت.. همچنین تعداد درخت در هر پلات بر زادآوری، و سایر مشخصه های رشدی نیز معنی‌دار بود. بین شادابی اقاقیا با ارتفاع ان رابطه منفی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات