کاربرد GIS وآمایش سرزمین در ارزیابی توان طبیعت‌گردی (مطالعه موردی:سامان عرفی قوری قلعه در شهرستان پاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کار شناس

2 دانشیار

چکیده

با توجه به اهمیت پارک جنگلی ارزیابی توان طبیعت‌گردی و شناسایی محدوده‌های مستعد طبیعت‌گردی در آنها ضروری و لازم است. در این تحقیق سامان عرفی ‌قوری ‌قلعه واقع در شمال‌غربی شهرستان پاوه با مساحت 46/2498 جهت ارزیابی توان طبیعت‌گردی بر اساس اصول آمایش سرزمین و GIS انتخاب شد. بعد از انجام مطالعات پایه و تهیه نقشه‌های موضوعی منطقه (شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا، پوشش گیاهی و خاک)،رقومی سازی، تجزیه و تحلیل و جمع بندی و روی هم‌گذاری لایه‌ها در محیط GIS انجام شد. در نهایت نقشه زیست محیطی منطقه تولید شد نتایج نشان داد طبق این مدل تقریباً تمام عرصه توان استفاده طبیعت‌گردی را دارد. به منظور توسعه طبیعت-گردی در منطقه از مدل SWOT استفاده شد. با استفاده از مطالعات میدانی فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای منطقه در چارچوب ابعاد توسعه طبیعت‌گردی تهیه شد. نتایج نشان داد 27 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت‌ها و 31 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت‌ها و تنگناها جهت گسترش طبیعت‌گردی در منطقه مورد مطالعه قابل شناسایی است. برای اولویت‌بندی فاکتورها 335 پرسشنامه بین شهروندان شهرستان کرمانشاه، گردشگران و مسئوولان توزیع شد در مرحله بعد با وزن‌دهی به هر کدام از این فاکتورها و سپس محاسبه و تحلیل آنها اولویت‌ها مشخص گردید. این نتایج بیانگر این مطلب است که آستانه آسیب‌پذیری منطقه به لحاظ توسعه طبیعت‌گردی بسیار بالا است و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست‌های مناسب در جهت رفع محدودیت‌ها و استفاده از مزیت‌های نسبی است که به این منظور استراتژی‌های مناسبی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات