تاثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و درصد جذب عناصر در برنج رقم هاشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

2 هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و جذب عناصر در برنج رقم هاشمی مطالعه‌ای در طول دو فصل زراعی در موسسه تحقیقات برنج کشور به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از مقادیر کود نیتروژن از منبع اوره در چهار سطح (30، 60، 90 و 120 کیلوگرم در هکتار) و تعداد تقسیط کود در سه سطح (یک، دو و سه تقسیط) در مراحل نشاکاری، ابتدای پنجه‌زنی و اواخر دوره پنجه‌زنی و نهایتا قبل از گلدهی. نتایج نشان داد مقدار و همچنین تقسیط کود نیتروژن (به‌جز سال دوم) در طول دوره رشد بر عملکرد دانه اثر بسیار معنی‌داری داشت (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات