ارزیابی دانش، نگرش و رفتار مسئولانه دانشجویان نسبت به محیط زیست (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آگاهی، نگرش و رفتار مسئولانه زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه اجرا شد. این تحقیق نتیجه پژوهش میدانی و مطالعه‌ای مقطعی و توصیفی است که ابزار جمع‌آوری اطلاعات آن، پرسشنامه‌ای شامل 30 سوال می‌باشد که سوالات آن در سه بخش آگاهی، نگرش و رفتار مسئولانه محیط زیستی تقسیم بندی شد. جامعه آماری تحقیق شامل 15200 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان کرمانشاه که با استفاده از جدول مورگان تعداد 375 پرسشنامه بصورت تصادفی بین آنها توزیع و 340 پرسشنامه بصورت کامل تکمیل و جمع‌آوری گردید. روایی پرسشنامه توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ پیام نور و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. داده‌ها از طریق نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اطلاعات محیط زیستی پاسخ دهندگان در مورد شناخت تشکل‌های مردمی محیط زیست و حوزه فعالیت آنها، گونه‌های منقرض شده جانوری کشور ایران، شناخت در مورد توسعه پایدار و ارتباط آن با محیط زیست و پارکهای ملی در ایران ضعیف بوده است. همچنین اطلاعات پاسخ دهندگان در مورد باران اسیدی، لایه ازن، گازهای آلاینده هوا، فرسایش خاک، نقشها و ارزشهای درختان و جنگلها در حد قابل قبول و مطلوب بوده است. نتایج بررسی نگرش زیست محیطی دانشجویان نشان داد که نگرش آنان، به لحاظ قدرت و توان اثرگذاری بر رفتار در حد متوسط به بالا است و نگرش مثبت آنها متمایل به سمت تفکر زیست- محوری است. همچنین مهارت یا رفتار مسئولانه زیست محیطی دانشجویان در این پژوهش مثبت ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها