بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: سد درودزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترای سازه آبی، دانشگاه لرستان

چکیده

زمینه و هدف: بهره‌برداری بهینه از مخازن چندمنظوره یکی از مسائل پیچیده و گاهاً غیرخطی مطرح در بهینه‌سازی چندهدفه است. یکی از راهکارهای تصمیم سازی مناسب جهت بهره برداری بهینه از منابع آب، مدلسازی مسائل بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها با استفاده از روش های مختلف ریاضی بوده است. روش بررسی: در این پژوهش وضعیت فعلی بهره برداری و ارایه سیاست بهره برداری بهینه و مناسب برای مخزن سد مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از الگوی برنامه ریزی خطی، مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد مورد نظر استفاده شد. با استفاده از داده های جریان ورودی، نیازها و تبخیر شبیه سازی سیستم مخزن انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصله نشان داد که سیاست بهره برداری کنونی مخزن تنها در ماه های پرآب توانایی تامین نیازها را دارد، در صورتی که ماه های بحرانی مصرف، ماه های کم آب هستند. همچنین میزان ذخیره مخزن با استفاه از برنامه ریزی خطی در روش SQحدود 23 درصد بیشتر از روش بهره برداری کنونی مخزن برآورد گردید. بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان داد استفاده از مدل برنامه ریزی خطی می‏تواند در زمینه بهره برداری بهینه از مخازن سدها موثر باشد که در نوبه خود برای تسهیل توسعه و پیاده سازی استراتژی های مدیریتی منابع آب مفید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات