دوره و شماره: دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 1-101 
دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی

صفحه 17-36

مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمد صادق سخاوت جو؛ محسن سعیدی؛ فاطمه زاهد