دوره و شماره: دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 1-90 
تاثیرات محیط‌زیستی معدن سرب و روی زه آباد قزوین

صفحه 17-29

فرزاد ستوهیان؛ سیده لیلا حجتی؛ سعید شریفی


عوامل موثر بر تولید گازها در محل دفن زباله

صفحه 31-39

یاسر سالار؛ فرامرز معطر؛ مصطفی خضری


تحلیلی بر روش‌های سنجش آسیب‌پذیری در محیط‌زیست ساحلی

صفحه 41-62

طهورا دهشور؛ افشین دانه کار؛ مسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ مسعود خیرخواه زرکش