دوره و شماره: دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تیر 1393، صفحه 1-100 
دین، اخلاق و محیط زیست

صفحه 69-83

سید عبدالحسین نبوی؛ مرضیه شهریاری


مروری بر رفتار و فیزیولوژی تولید صوت در ماهیان

صفحه 85-93

سیده نرجس طباطبائی؛ محمد علی نعمت اللهی