دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 (30-پیاپی 41)، مهر 1393، صفحه 1-70 
بررسی آلودگی نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی شهر دهگلان

صفحه 1-11

فرزانه محمدظاهری؛ باقر صفری؛ زهرا باقری؛ سهیل سبحان اردکانی