دوره و شماره: دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، فروردین 1388، صفحه 1-95 
دستورالعمل ارزیابی اثرات زیس تمحیطی طرح های حمل و نقل ریلی

صفحه 40-61

مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمد صادق سخاو ت جو؛ محسن سعیدی؛ فاطمه زاهد