دوره و شماره: دوره 13، شماره 1(32-پیاپی 43)، فروردین 1394، صفحه 1-76 
تغییرات ماهیانه خصوصیات شیمیایی خاک در توده آمیخته راش- ممرز

صفحه 23-33

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی؛ رامین رحمانی؛ علی اکبر محمدعلی‌ پورملکشاه