دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 45، مهر 1394، صفحه 1-109 
بررسی کارایی پودر ساقه زیره سبز در حذف رنگ متیلن بلو از محیط‌های آبی

صفحه 1-13

سمیه رهدار؛ مرتضی احمد آبادی؛ ادریس بذرافشان؛ محمود تقوی