دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-86 
تهیه‌ نقشه‌ پوشش اراضی حوزه آبخیز کفتاره با تکنیک سنجش از دور

صفحه 43-52

مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری؛ تیمور تنها قزلی


معرفی مدل DPSIR و قابلیت کاربرد آن در تصمیم گیری های محیط زیستی

صفحه 65-79

عطیه خطیبی؛ افشین دانه کار؛ شراره پورابراهیم؛ مجید وحید