دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 38، مهر 1395، صفحه 1-82