دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 40، فروردین 1396، صفحه 1-134 
مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین

صفحه 71-92

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی


بررسی اجزای بام‌های سبز

صفحه 105-119

الما محمدی؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده