دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 44، فروردین 1397، صفحه 1-158 
استفاده‌ گردشگری شبکه راه‌های مال رو بخش پاتم به عنوان پیاده‌رو

صفحه 119-128

مهری محمودخانی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی