دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 47، دی 1397، صفحه 1-150 
اثر خروج دام و جنگل نشین از جنگل بر تجدید حیات طبیعی در جنگل عباس آباد استان مازندران

صفحه 139-159

مجید توحیدی؛ جواد جلالی؛ فرشاد یزدیان؛ محمد نقی عادل؛ رقیه جیرود‌نژاد؛ محمد رضا آذرنوش؛ جواد صادق کوهستانی