دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 49، تیر 1398، صفحه 1-200 
مدل سازی مکانی سرعت صوت در خلیج فارس با استفاده از روش های زمین آماری

صفحه 15-25

حسام الدین مهرفر؛ محمد اکبری نسب؛ امیر سیه سرانی؛ امین رئیسی


مروری بر تولید زیست سوخت اتانول با استفاده از فرآوری زیستی زیست توده

صفحه 43-63

حسین معتمدی؛ ابوالقاسم هدایت خواه؛ مصطفی عموپور بهنمیری


بررسی ویژگی‌ و زمینه‌های‌ توسعه نظام جنگل ـ زراعی

صفحه 79-90

حمید کریمی؛ غلامحسین کرمی؛ سید محمدجواد موسوی