دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 50، مهر 1398، صفحه 1-116 
مروری بر برخی مدل‌های پیش‌بینی رشد شهری

صفحه 69-83

فاطمه حاجی زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


مناسب‌ترین روش نمونه‌برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج‌پوشش جنگل های ارس

صفحه 103-115

وحید علی جانی؛ سید محمد معین صادقی؛ منوچهر نمیرانیان؛ مجتبی محمدی زاده