دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 54، مهر 1399، صفحه 1-103 
ارزیابی و تهیه نقشه خسارت بیابان‌زایی در دشت ابوغویر دهلران، استان ایلام

صفحه 51-63

زاهده حیدری زادی؛ حاجی کریمی؛ سید عبدالحسین آرامی؛ فرزاد آزادنیا