دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 59، دی 1400 
شناسایی آلاینده های نفتی فاز LNAPL در آبخوان پالایشگاه بندرعباس

صفحه 141-158

عبدالرضا واعظی هیر؛ منصوره محمدزاده مطلق؛ شعیب بختیاری؛ رضا نعمت الهی


تحلیل اجلاس COP26 با تاکید بر وضعیت کشور ایران

صفحه 221-235

سوسن حایری یزدی؛ مریم رباطی؛ نسیم پورسینا؛ عذرا کریمی