دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 60، فروردین 1401 
بررسی وضعیت تفکیک از مبدأ پسماند شهری در شهر زنجان

صفحه 77-92

فرزانه قرجه لو؛ یونس خسروی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی


مروری بر وضعیت زیستی، گستردگی و اکولوژی گاوماهی زینتی گرد

صفحه 129-142

جابر اعظمی؛ ناصر کیانی مهر؛ سعید تاران؛ مریم شاهقولی


مطالعه ضریب پخشی پیچک‌های میان مقیاس در خلیج فارس

صفحه 215-227

امین رئیسی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبر ی بیدختی


ارزیابی سواد محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه ملایر با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

صفحه 229-245

میرمهرداد میرسنجری؛ فوزیه بیگ محمدی؛ فاطمه محمدیاری؛ فریبا هدایت زاده