دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 61، تیر 1401 
مروری بر کاربرد نانو جاذبها در سیستمهای تصفیه آب و پساب

صفحه 71-84

سیده هدی رحمتی؛ خشایار محمدبیگی؛ روح الله باقری؛ سید مصطفی ساداتی کیادهی