دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 62، مهر 1401، صفحه 1-313 
بررسی عملکرد و کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بیرجند جهت مصارف کشاورزی

صفحه 83-97

محمد حسین فتح آبادی؛ محمدحسین احمدی شادمهری؛ سید مسعود فیض؛ سیدعلی بنی هاشمی


اهمیت خدمات اکوسیستم آبخیز با تاکید بر نقش تولید رواناب و کاهش فرسایش

صفحه 137-155

ائلناز قابل‌نظام؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ زینب حزباوی