دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 65، تیر 1402، صفحه 1-200 
بررسی رویکرد مالیات سبز در کشور، با کمک روش فازی و دیمتل

صفحه 1-8

جواد رسمی؛ زهرا عابدی؛ مصطفی پناهی؛ یگانه موسوی جهرمی


واکاوی حقوقی دادرسی محیط زیستی و نقش دادخواه خصوصی

صفحه 55-61

روح اله کریمی؛ عباس پهلوان زاده؛ حسین جلالی