دوره و شماره: دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، مرداد 1392، صفحه 1-70