دوره و شماره: دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، بهمن 1391، صفحه 1-72 
بررسی وضعیت آلودگی صوتی در منطقه 14 تهران

صفحه 1-12

الهام کریمی؛ پروین نصیری؛ مجید عباسپور؛ محمد رضا منظم؛ لعبت تقوی


مروری بر گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

صفحه 35-49

محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش‌شهرکی؛ رضوان نادری