دوره و شماره: دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، مهر 1390، صفحه 1-84 
مدلسازی پخش SO2 ناشی از نیروگاه رامین اهواز با استفاده از مدل AERMOD

صفحه 3-8

ایمان مومنی؛ افشین دانه کار؛ صاحبه کریمی؛ نعمت الله خراسانی


بررسی وقوع و گسترش کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان با تحلیل داده های سنجنده MODIS

صفحه 39-48

صمد حمزه ئی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ ابوالحسن غیبی