دوره و شماره: دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 1-88 
مدیریت بازیافت پسماند در شهرک صنعتی سمنان

صفحه 49-56

مینا گشایشی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست