دوره و شماره: دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 1-96 
مدیریت و تقلیل عملی آلاینده های رودخانه قمرود

صفحه 11-20

سعید یارمحمدی؛ محمود شریعت؛ مسعود منوری؛ پروین فرشچی


بررسی غلظت حشره کش ارگانوکلرهء ددت در بافت عضلانی ماهی سفید درسواحل جنوب شرقی دریای خزر

صفحه 51-58

علی ماشینچیان؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمدرضا فاطمی اسلامی؛ آمنه بینش


تکنیک های نورپردازی در طراحی منظر

صفحه 73-82

کیان نصری؛ فرح حبیب؛ مجتبی انصاری؛ حسنعلی لقایی